Imprint – Legal Notice

Imprint – Legal Notice2018-12-30T09:15:15+00:00

Disclaimer / Αποποίηση ευθύνης

Our site and its contents are provided for general information purposes. Although we endeavour to maintain the contents of this site accurate, we make no warranty that the content of this site (or part thereof) will be accurate and/or complete, nor that it is compatible with any given software, app or hardware, and we do not accept any liability for any loss or damages, of any kind, resulting from use of the site or from reliance on information posted on the site.

The site may contain links to external websites operated by third parties. We are unable to influence the content or safety of such websites. We do not accept any liability for such third-party website content, safety of such websites or further links.

Ο ιστότοπός μας και το περιεχόμενό του παρέχονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Μολονότι προσπαθούμε να διατηρούμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ακριβές,  δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι to περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου (ή οποιουδήποτε μέρος του) είναι ακριβής και/ή πλήρες, ούτε ότι είναι συμβατό με οποιοδήποτε συγκεκριμένο λογισμικό, εφαρμογή ή υλισμικό, και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημιά, οποιουδήποτε είδους, από τη χρήση του ιστότοπου ή πληροφοριών που αναρτώνται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) σε ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτοι. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το περιεχόμενο ή την ασφάλεια τέτοιων ιστότοπων. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων, την ασφάλειά τους ή περαιτέρω συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους ιστότοπους.

Copyright / Πνευματικά δικαιώματα

The content of this site is subject to Greek copyright law and applicable EU law and international conventions. Written permission from Antonis Zannis / A-Z Engineering and/or the author is required for the reproduction, editing, distribution, exploitation and/or use of the content or this site or part thereof, subject to exemptions under applicable law.  Copyright belonging to third-parties has been observed regarding content not produced by Antonis Zannis / A-Z Engineering and, where applicable, third-party content has been marked as such. If, in spite of this, a potential copyright violation comes to your attention, please notify us.

Tο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ρυθμίζεται από το Ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και διεθνείς συμβάσεις. Η αναπαραγωγή, διασκευή, διανομή, εκμετάλλευση και/ή χρήση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου ή τμήματος αυτού απαιτεί έγγραφη άδεια από την AntonisZannis / A-Z Engineering και/ή το δημιουργό, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο. Επί υλικού που δεν έχει παραχθεί από την Antonis Zannis/ A-Z Engineering και ανήκει σε τρίτους έχουν τηρηθεί οι προβλέψεις του νόμου και, όπου απαιτείται, υλικό που ανήκει σε τρίτους έχει προσδιοριστεί ως τέτοιο. Εάν, μολαταύτα, υποπέσει στην αντίληψή σας ενδεχόμενη προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε ενημερώστε μας .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close