Κατασκευαστικός - Μηχανουργικός σχεδιασμός (DFM)

Ο όρος DFM (design for manufacturing) αφορά τη δημιουργία λεπτομερών τρισδιάστατων μοντέλων και σχεδίων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για βιομηχανική παραγωγή. Για τη δημιουργία τέτοιων σχεδίων πρέπει να έχει ορισθεί η διαδικασία κατασκευής, τα υλικά του προϊόντος και το μέγεθος παραγωγής. Έτσι, ο σχεδιαστής πρέπει να έχει ευρύ φάσμα κατασκευαστικών γνώσεων αλλά και πρακτικής εμπειρίας γύρω από τα υλικά και την επεξεργασία τους. Επιπλέον, ο σχεδιαστής-μηχανικός θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τον εξοπλισμό του εργοστασίου (που θα γίνει η κατασκευή).

Το DFM εφαρμόζεται όταν η ομάδα της A-Z Engineering αναλαμβάνει ένα σχεδιαστικό έργο από την αρχή. Ωστόσο, είναι εφικτό να εφαρμοστεί και σε ένα προ-υπάρχον ολοκληρωμένο ή ημιτελές σχέδιο, ή ένα απλό σκίτσο, ή ακόμα και ένα φυσικό πρωτότυπο.

Η ομάδα της A-Z Engineering μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά για την επιλογή των υλικών και τη μέθοδο κατασκευής, ανάλογα με τους όγκους παραγγελίας, τα πιθανά εναλλακτικά υλικά και ενδεχόμενες γεωμετρικές τροποποιήσεις που πιθανόν να κριθούν απαραίτητες. Με αυτόν τον τρόπο, το κόστος παραγωγής μπορεί να μειωθεί δραματικά.